FAQs Complain Problems

समाचार

योजना सम्झौता गर्ने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, विबरण बुझ्नुपर्ने भए बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत /योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१)उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपि
२) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
४) स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान

प्रक्रिया: 

१) निवेदन दर्ता गर्ने
२) सम्बन्धित कर्मचारीले रीत पुगेको देखिएमा सम्झौता गर्ने