FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 02/TRM/GOODS/2076-77 & आ.व. 03/TRM/GOODS/2076-77)

सूचना प्रकाशित मिति:  २०७६।०४।१५ गते -नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- बालुवा, गिटी, रोडा, ग्राभेल र लोहोरे ढुङ्गा कर संकलन -(ठेक्का नं. आ.व. 02/TRM/GOODS/2076-77) (तामाकोशी नदिको वाँयापटि रहेको ढोलीखोला तथा तामाकोशी क्षेत्र ।

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 01/TRM/GOODS/2076-77)

सूचना प्रकाशित मिति:  २०७६।०४।१२ गते -नागरिक राष्ट्रिय दैनिक

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- बालुवा, गिटी, रोडा, ग्राभेल लोहोरे ढुङ्गा कर संकलन -(ठेक्का नं. आ.व. 01/TRM/GOODS/2076-77) (तामाकोशी नदिको वाँयापटि रहेको गोपीखोला तथा तामाकोशी क्षेत्र ।

 

यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना

-दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०७६।०२।३०