FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा जनशक्ति अ.न.मि. (४) - अ.हे.व. (३) आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

यस तामाकोशी गाउँपालिका भित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा करारमा जनशक्ति माग

अ.न.मि. -  माग संख्या ४

अ.हे.व. -   माग संख्या ३

एम. आई. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट यस तामाकोशी गाउँपालिकाको लागि आवश्यक एम. आई.

सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

एम. आई. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागि सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता यही कार्तिक २८ गते बिहिवार बिहान ११ बजे हुने भएकोले सर्टलिस्टमा परेका सम्पुर्ण परीक्षार्थीहरूलाई उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 02/TRM/GOODS/2076-77 & आ.व. 03/TRM/GOODS/2076-77)

सूचना प्रकाशित मिति:  २०७६।०४।१५ गते -नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- बालुवा, गिटी, रोडा, ग्राभेल र लोहोरे ढुङ्गा कर संकलन -(ठेक्का नं. आ.व. 02/TRM/GOODS/2076-77) (तामाकोशी नदिको वाँयापटि रहेको ढोलीखोला तथा तामाकोशी क्षेत्र ।

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 01/TRM/GOODS/2076-77)

सूचना प्रकाशित मिति:  २०७६।०४।१२ गते -नागरिक राष्ट्रिय दैनिक

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- बालुवा, गिटी, रोडा, ग्राभेल लोहोरे ढुङ्गा कर संकलन -(ठेक्का नं. आ.व. 01/TRM/GOODS/2076-77) (तामाकोशी नदिको वाँयापटि रहेको गोपीखोला तथा तामाकोशी क्षेत्र ।

 

विवरण उपलब्ध गराउने बारे- ७५% अनुदानमा पाउने मिनि-टिलर वितरण कार्यक्रम ।

यस गाउँपालिकाले आ.व. २०७५/७६ मा खरिद गरी ७५% अनुदानमा वितरण गर्न लागेको मिनि-टिलर प्राप्त गर्न चाहने गाउँपालिका भित्रका प्रत्येक वडाबाट ६्/६ (जना्) वटा कृषि सहकारी, संस्था वा कृषकहरु छनौट गरी सिफारिससाथ पठाउनहुन अनुरोध छ ।

Pages