FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने वारेको सूचना ।

निवेदनको ढाँचा (फाराम) यसैसाथ संलग्न छ -डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७६/७७ को लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages