FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा जनशक्ति अ.न.मि. (४) - अ.हे.व. (३) आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

यस तामाकोशी गाउँपालिका भित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा करारमा जनशक्ति माग

अ.न.मि. -  माग संख्या ४

अ.हे.व. -   माग संख्या ३

गाउँपालिका अनुदान कोटा अङ्ग्रेजी विषयको विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

गाउँपालिका अनुदान कोटा अङ्ग्रेजी विषयको विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

एम. आई. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट यस तामाकोशी गाउँपालिकाको लागि आवश्यक एम. आई.