FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

परिपत्र सम्बन्धमा -वडा कार्यालयहरु (सबै) ।

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), दोलखाको प. सं. 2075।76 च. नं. २३९२, मिति 2076।01।30 को छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न छ । सोहि पत्रबाट व्यहोरा अवगत गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनहुन अनुरोध छ ।