FAQs Complain Problems

समाचार

परिपत्र सम्बन्धमा -वडा कार्यालयहरु (सबै) ।

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), दोलखाको प. सं. 2075।76 च. नं. २३९२, मिति 2076।01।30 को छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न छ । सोहि पत्रबाट व्यहोरा अवगत गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: