FAQs Complain Problems

७७/७८

सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना -सहकारी अध्ययन प्रतिवेदन तथा वृतचित्र निर्माण ।

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मितिः २०७८/०१/२८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना - लागत साझेदारीमा सहकारी भवन तथा घेराबार निर्माण, भिमेश्वर ब. सहकारी भिरकोट ।

मिति 2077/12/2७ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको website मा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित अन्तिम म्याद भित्र पर्न आएका बोलपत्रदाताहरु मध्ये निम्न अनुसारको बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतिको लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन-2063 बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत