FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ तथा विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/12/2019 - 13:16 PDF icon आर्थिक ऐन 2076.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन-2076.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:38 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:33 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:30 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:17 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:15 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:13 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:07 PDF icon तामाकोशी गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:02 PDF icon तामाकोशी गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून- २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 16:11 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून- २०७४.pdf