FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विभिन्न ६० ओटा निःशुल्क सीपमूलक, सीप अभिवृद्धि एवम उद्यमसिलता विकास तालिममा सहभागी हुने अवसर सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

तामाकोशी गाउँपालिकाको आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी सूचना । (UPDATED)

क्षेत्रगत कार्यसूची (TOR) खरिद गर्न लाग्ने रकम रु १००० यस गाउँपालिकाको नेपाल बैङ्क लि. चरिकोट शाखामा रहेको आन्तरिक राजश्व खाता नं. १३००३०००००१००१०००००२ मा जम्मा गरेको भौचरको सक्कल वा स्क्यान गरी ito.tamakoshimun@gmail.com मा पठाउन सकिने छ ।

गणक तथा सुपरिबेक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।