FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आवधिक योजना तथा मध्मकालिन खर्च तर्जुमा सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी सूचना । (UPDATED)

क्षेत्रगत कार्यसूची (TOR) खरिद गर्न लाग्ने रकम रु १००० यस गाउँपालिकाको नेपाल बैङ्क लि. चरिकोट शाखामा रहेको आन्तरिक राजश्व खाता नं. १३००३०००००१००१०००००२ मा जम्मा गरेको भौचरको सक्कल वा स्क्यान गरी ito.tamakoshimun@gmail.com मा पठाउन सकिने छ ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना ।