FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना -औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिद ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - आन्तरिक आय संकलन ठेक्का ।

साझेदारीमा कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी तथा गैर सरकारी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्वन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।