FAQs Complain Problems

७९/८०

स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुुस्तिका ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा - व्याक हो लोडर अपरेटर ।