FAQs Complain Problems

७९/८०

स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुुस्तिका ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

गरीब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

-गरीब घरपरिवारको नामावली सूची

-आवश्यक अनुसूचीहरु