FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, विबरण बुझ्नुपर्ने भए बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत /सम्बन्धित शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ऐनमा तोकिएबमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

क संस्थाको नाम

ख उदेश्य कार्य विवरण तथा कार्यक्षेत्र संस्थाको विधान

ख सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

ग संस्थाको नामकरण गरी दर्ता निर्णय गरिएको बैठक प्रतिलिपि

घ संस्थाको कार्यालय रहने स्थानको ठेगाना घरको विवरण सम्पर्क नं

ङ सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस