FAQs Complain Problems

गाउँ सभाको निर्णय

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९