FAQs Complain Problems

औष‍धि त‍था सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय प्रक्रिया मार्फत दरबाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

औष‍धि त‍था सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय प्रक्रिया मार्फत दरबाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०६।२६

दरभाउपत्र नम्बर- औषधि ०१/TRM/०७७/७८

आर्थिक वर्ष: