FAQs Complain Problems

तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९) तथा तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०८० प्रकाशित गरिएको सूचना ।

संलग्न ऐन तथा नियमहरु

१) तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९)

२) तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०८०

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: