FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ तथा विनियोजन ऐन २०७६

यस तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को लागि बनेको  आर्थिक ऐन २०७६ तथा विनियोजन ऐन २०७६ यसप्रकार रहेेको जानकारी छ।